شهرک صنعتی لیا جدید خ کاوشگران خ صنایع دستی خ پیشرفت قطعه چهار
ایران-قزوین

 لطفا جهت همکاری با این شرکت رزومه کاری خود را

با تکمیل فرم ذیل با فرمت ترجیحا پی دی اف ارسال فرمایید.